http://geometrydash.world
https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Denuncias

Este modelo serve para presentar denuncias diante das autoridades ambientais ou hidráulicas, as Fiscalías e o Servizo de Protección da Natureza de la Guarda Civil (SEPRONA). Cómpre facela por escrito para quedármonos cunha copia selada da mesma.

D./Dna…………................, maior de idade, con DNI…………............, domiciliado a efectos de notificación en….................., actuando en nome e representación de……..................


Expón:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Por todo elo, PRESENTA

A seguinte DENUNCIA e solicita o cumprimento da legalidade vixente e que cese a perturbación ocasionada, coa imposición ao seu responsábel da sanción que corresponda conforme a Dereito.

Asinado .......…


En …....................................., a … de …..................... de ..…

Podedes enviarnos un resumo da denuncia para publicala nesta páxina e tamén fotos que incluiremos na sección correspondente da galería.

* Extraído do libro de Pedro Brufao Curiel e Guido Scmidt, Guía Práctica para conservar y restaurar tus ríos y humedales. Editado por AEMS


Esta categoría está baleira

go to top