https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
A contaminación das augas
eutrof.jpg
A eutrofización e síntoma de contaminación orgánica
 A ineficacia e/ou insuficiencia dos sistemas de depuración, o arrastre de contaminantes por escorrentia pluvial, os accidentes de todo tipo e os vertidos non accidentais son as principais causas de contaminación das augas.

Dentro do amplo abano de substancias contaminantes que chegan as augas continentais podemos destacar:

  1. Contaminantes orgánicos: Conxunto de residuos orgánicos producidos polos seres humanos, gando, etc. Inclúen xurros e outros materiais que descompoñen bactérias aeróbicas en procesos cun alto consumo de osíxeno. O exceso deste tipo de desperdicios esgota o osíxeno da auga nos procesos de descomposición, eliminando peixes e outros seres vivos que necesitan osíxeno.
  2. Contaminantes químicos inorgánicos: Ácidos, sales e metais tóxicos como o mercurio e o chumbo. A partires dunha determinada cantidade teñen efectos tóxicos nos seres vivos, mesmo provocan mutacións e deformacións nos alevíns dos peixes.
  3. Nutrintes vexetais inorgánicos: Fundamentalmente nitratos e fosfatos. Estas substáncias (solúbeis en auga) son básicas para o desenvolvemento da vida vexetal. A súa presenza excesiva na auga facilita unha proliferación excesiva de materia vexetal coa consecuente diminución de luminosidade na auga, e anoxia nos porcesos de descomposición, chegando en casos extremos a eutrofización das augas.
  4. Compostos orgánicos: Moléculas complexas de orixe antrópica. Carburantes, aceites, plásticos, disolventes, etc.
    Sedimentos e materiais en suspensión: Compoñentes habituais do río e fundamentais para o seu ecosistema, o seu exceso (escorentías por erosión, obras na canle, etc.) causa serios problemas á vida no mesmo.

Orixe da contaminación

Substancias contaminantes principais

Construcción

Sólidos en suspensión, metais, pH.

Minería

Sólidos en suspensión, metais pesados, matéria orgánica, pH, cianuros.

Enerxia

Calor, hidrocarburos e productos químicos.

Textil e pele

Cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, graxas,
disolventes orgánicos, acidos acético e fórmico, sólidos en
suspensión.

Automoción

Aceites lubricantes, pinturas e augas residuais.

Navais

Petróleo, productos químicos, disolventes e pigmentos.

Siderurxia

Peliñas, aceites, metais disoltos, emulsions, sosas e acedos

Industria Química

Hg, P, fluoruros, cianuros, amoniaco, nitriños, ácido sulfhídrico, organohaloxenados, organosilícicos, F, Mn, Mo, Pb, Ag, Se, Zn, etc. e os compostos de todos eles

Fertilizantes

Nitratos e fosfatos

Praguicidas

Organohaloxenados, organofosforados, compostos canceríxenos, biocidas, etc.

Pinturas, varnices e tintes

Compostos organoestámicos, compostos de Zn, Cr, Se, Mo, Ti, Sn, Ba, Co, etc.

Urbana

residuos orgánico, tensoactivos, fosfatos, aceites e lubricantes, medicinas.

Agrícola

Xurros, fetilizantes


Esta categoría está baleira

go to top